Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 20/2024privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, începând cu data de 1 iunie 20242024/06/28
HCL 19/2024privind Constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bănică Dan-Viorel2024/06/28
HCL 18/2024privind Organizarea și funcționarea serviciului de utilități publice – serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – al Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău2024/06/28
HCL 17/2024privind Stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociațieide Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’ la care Comuna Glodeanu Siliștea este membru asociat2024/05/31
HCL 16/2024privind Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, pentru anul 20232024/05/31
HCL 15/2024privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’ privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIPREP)2024/04/30
HCL 14/2024privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare2024/04/30
HCL 13/2024privind Alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 20242024/04/30
HCL 11/2024privind Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Siliştea2024/03/29
HCL 10/2024privind Modificarea Hotărârii Consiliului local  nr. 43/27.12.2023, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul fiscal  20242024/03/29
HCL 9/2024privind acordul de participare în cadrul programului de finantare si acordul privind asigurarea şi susţinerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Glodeanu-Siliștea, județul Buzău”2024/03/29
HCL 8/2024privind Aprobarea Programul de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20242024/03/29
HCL 7/2024privind Aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2024/03/29
HCL 6/2024privind Aprobarea participării UAT –Comuna Glodeanu Silistea la Programul național multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism2024/02/09
HCL 5/2024privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.2024/02/09
HCL 4/2024privind Aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2024/02/09
HCL 3/2024privind Aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local al Comunei Glodeanu Silistea, inregistrat la data de 31 decembrie 20232024/02/09
HCL 2/2024privind Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20242024/02/09
HCL 1/2024privind   Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.2024/02/09
HCL 51/2023privind Prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Glodeanu Siliştea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent2023/12/27
HCL 50/2023privind Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Siliştea2023/12/27
HCL 49/2023privind Organizarea rețelei de învățământ preuniversitar la nivelul UAT comuna Glodeanu Siliștea pentru anul școlar 2024 – 20252023/12/27
HCL 48/2023privind Aprobarea extinderii duratei de implementare a contractului de finanțare  nr. 10587 încheiat în data de 26.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației aferent proiectului cu titlul „REABILITARE IN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA VĂCĂREASCA, COMUNA GLODEANU SILIȘTEA, JUDEȚUL BUZĂU”2023/12/27
HCL 47/2023privind Aprobarea extinderii duratei de implementare a contractului de finanțare  nr. 8873 încheiat în data de 23.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administratiei aferent proiectului cu titlul ,,REABILITARE IN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRII PRIMĂRIEI GLODEANU SILIȘTEA, JUDEȚUL BUZĂU”2023/12/27
HCL 46/2023privind Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic de execuție și DTAC) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI GLODEANU SILIȘTEA, JUDEȚUL BUZĂU” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirii publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitatile administrativ-teritoriale.2023/12/27
HCL 45/2023privind Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic de execuție și Documentație Tehnică pentru obținere Autorizație Construcție) pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a 2 blocuri de locuințe din Comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzău”, finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții2023/12/27
HCL 44/2023privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 20092023/12/27
HCL 43/2023privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20242023/12/27
HCL 42/2023privind Rectificarea VI a bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2023/12/27
HCL 41/2023privind Rectificarea V a bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2023/12/13
HCL 40/2023privind Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau incepand cu data de 1 ianuarie 20242023/11/20
HCL 39/2023privind Aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Buzău și U.A.T. Comuna Glodeanu Siliștea beneficiară a proiectului ,,Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din Județul Buzău’’, finanțat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/31
HCL 38/2023privind Aprobarea rectificării IV a bugetului local al Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, pentru anul 20232023/10/31
HCL 37/2023privind Aprobarea amplasamentelor pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor provenite din construcții și demolări în comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzău2023/10/31
HCL 36/2023privind Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni2023/10/31
HCL 35/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia „REALIZARE LUCRARI DE EXECUTIE TROTUARE IN SATELE COTORCA SI SATU NOU, COMUNA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU”2023/09/20
HCL 34/2023privind Solicitarea preluării în administrarea consiliului local Glodeanu Siliștea a unor sectoare de drum aflate in administrarea Consiliului Județean Buzau 2023/09/20
HCL 33/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA VACAREASCA, COMUNA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU” finantat prin Planul National de Redresare si rezilienta, Componenta C10-Fondul local, Investitia I.3 – Reabilitare moderata a cladirii publice pentru a imbunatatii furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale2023/09/20
HCL 32/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Renovarea energetica a 2 blocuri de locuinte din Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”, finantat prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii  2023/09/20
HCL 31/2023privind organizarea zilei comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, ediția a VIII-a, anul 20232023/08/24
HCL 30/2023privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027.2023/08/24
HCL 29/2023privind Aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifelor la canalizare-epurare pentru Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare2023/07/28
HCL 28/2023privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’2023/07/28
HCL 27/2023privind Aprobarea aderarii comunei Glodeanu Silistea la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS, stabilirea imputernicitului in Adunarea Generala a a asociatiei, precum si aprobarea cotizatiilor2023/07/13
HCL 26/2023privind Aprobarea rectificarii III a bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20232023/07/13
HCL 25/2023privind Implementarea proiectului ,,AMENAJARE TEREN DE SPORT IN LOCALITATEA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU’’2023/07/13
HCL 24/2023privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 20232023/07/13
HCL 23/2023privind Aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, referitor la colaborarea interinstitutionala in cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS’’, Cod MySmis 1309632023/06/30
HCL 22/2023privind Aprobarea indicatorilor tehnici-economici si devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Infiintare sistem de canalizare a apelor uzate in sat Carligu Mic, Carligu Mare, Vacareasca, Casota si Corbu, Comuna  Glodeanu Silistea, judetul Buzau” aprobat pentru finantare prin Planul National de Investitii ,,Anghel Saligny’’precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/06/16
HCL 21/2023privind Aprobarea Protocolului de colaborare cu UAT Mihailesti, lider de proiect, precum si cu UAT Amaru, UAT Florica, UAT Glodeanu Sarat, UAT Movila Banului pentru realizarea proiectului ,,Infiintarea Centrului Comunitar Integrat in comuna Mihailesti” prin PNRR/C12/I 11.4 – Centre Comunitare Integrate2023/06/16
HCL 20/2023privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnici-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice a Cladirii Primariei Glodeanu Silistea, judetul Buzau” finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 -fondul local, Investitia I.3 – Reabilitarea moderata a cladirii publice pentru a imbunatii furnizare de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale2023/06/16
HCL 19/2023privind Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20232023/05/31
HCL 18/2023privind Aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20222023/05/31
HCL 17/2023privind Aprobarea participarii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Glodeanu Siliștea în proiectul ,,Dotarea cu microbuze verzi (electrice) pentru unitati de învățământ preuniversitar din județul Buzău”în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/22
HCL 16/2023privind aderarea comunei Glodeanu Silistea la Asociatia „Grupul de Actiune Locala” Ecoul Campiei Buzaului2023/05/12
HCL 15/2023privind Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2023/04/28
HCL 14/2023privind Aprobarea studiului pentru delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2023/04/28
HCL 13/2023privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 20232023/04/28
HCL 12/2023privind Aprobarea promovării proiectului ,,Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitate și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău’’ in cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/03/31
HCL 11/2023privind Aprobarea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare a Comunei Glodeanu Siliștea în dosarul ce va avea ca obiect contestarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr. 004856/08.03.2023 emis de Garda Națională de Mediu2023/03/31
HCL 10/2023privind Stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismele din dotarea Consiliului local al Comunei Glodeanu Siliștea2023/03/31
HCL 9/2023privind Aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 20232023/03/31
HCL 8/2023privind Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20232023/03/31
HCL 7/2023privind Utilizarea excedentului inregistrat la 31 decembrie 20222023/03/31
HCL 6/2023privind Modificarea Hotararii Consiliului local nr. 32 din 14 noiembrie 2018, aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Construire Camin cultural in sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”2023/03/16
HCL 5/2023privind Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Glodeanu Silistea, judetul Buzau” 2023/03/16
HCL 4/2023privind Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20232023/02/03
HCL 3/2023privind Abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 17/31.03.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau 2023/02/03
HCL 2/2023privind Abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 16/31.03.2022 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau 2023/02/03
HCL 1/2023privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20232023/02/03
HCL 49/2022privind Aprobarea rectificarii a VI-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, județul Buzau pe anul 20222022/12/09
HCL 48/2022privind Aprobarea rectificarii a V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, județul Buzau pe anul 20222022/11/25
HCL 47/2022privind Implementarea proiectului ,,Achizitie utilaje si echipamente specializate pentru servicii de gospodarire locala’’ comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2022/11/25
HCL 46/2022privind Modificarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului Comunei Glodeanu Silistea2022/11/25
HCL 45/2022privind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea și ale Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Glodeanu Siliștea in dosarul nr. 467/282/20212022/11/11
HCL 44/2022privind Aprobarea rectificarii IV a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20222022/11/11
HCL 43/2022  privind Aprobarea amenajării perdelelor de protecție perimetrale izlazurilor din satele Glodeanu Siliștea și Cotorca2022/10/31
HCL 42/2022  privind Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Glodeanu Siliștea nr. 14/31.03.2022 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/22.02.2006 privind insușirea de catre Consiliul Local a listei cu unele terenuri intravilane, a unui spatiu construit din satul Văcăreasca și trecerea acestora in domeniul privat al comunei Glodeanu Siliștea2022/10/31
HCL 41/2022  privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2022 2022/10/31
HCL 40/2022  privind Aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe locale domnului Pandele Elena, in baza prevederilor Decretului – Lege nr 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri2022/09/29
HCL 39/2022  privind Aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe locale domnului Ion Marin, in baza prevederilor Decretului – Lege nr 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri2022/09/29
HCL 38/2022  privind Aprobarea modificării și completarii Hotărârii Consiliului local nr. 28/22.06..2022, privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PRIMARIEI GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale2022/09/29
HCL 37/2022  privind Esalonarea la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al comunei Glodeanu Silistea si esalonarea la plata a majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare, comuna Glodeanu Silistea, Judetul Buzau2022/09/29
HCL 36/2022  privind Rectificarea a III- a  bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, județul Buzau pe anul 20222022/09/29
HCL 35/2022 privind Aprobarea depunerii proiectului ,,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA VACAREASCA, COMUNA  GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU’’ in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, – COMPONENTA 10 – fondul local/I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale2022/08/31
HCL 34/2022 privind Aprobarea documentatie de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,,Construire Spalatorie auto” – Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2022/08/31
HCL 33/2022 privind Aprobarea alocarii sumei din bugetul local pentru finantarea Asociatiei sportive FC Glodeanu Silistea2022/08/31
HCL 32/2022privind Aprobarea achizitionarii unui dispozitiv Drager elilotest – AlcoQuant 6020 plus si transmiterea in folosinta gratuita Inspectoratului Judetean de Politie Buzau, Postului de Politie Glodeanu Silistea2022/07/29
HCL 31/2022privind Organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, editia a VII-a, anul 20222022/07/29
HCL 30/2022privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 20222022/07/29
HCL 29/2022privind Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2022/06/22
HCL 28/2022privind Aprobarea depunerii proiectului ,,REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PRIMARIEI GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU’’ in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, – COMPONENTA 10 – fondul local/I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale2022/06/22
HCL 27/2022privind Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 20222022/06/22
HCL 26/2022privind Actualizarea datelor de identificare ale imobilului Magazie cereale, pozitia 30 din anexa nr. 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 23/18.08.1999, privind insusirea de catre Consiliul Local a inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al Comunei Glodeanu Silistea, in vederea perfectarii actului de vanzare-cumparare2022/05/27
HCL 25/2022privind Aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA –COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetic moderata a cladirilor rezidentile multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetic a 2 blocuri de locuinte din comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”2022/05/27
HCL 24/2022privind Aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022 2022/05/27
HCL 23/2022privind Aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 20212022/05/27
HCL 22/2022privind Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului Comunei Glodeanu Silistea, pentru anul 20222022/04/29
HCL 21/2022privind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ-Teritoriale, Comuna Glodeanu Silistea in dosarul nr. 1970/114/20212022/04/29
HCL 20/2022privind Aprobarea scutirii de la plata unor impozite locale ale doamnei Pascu Viorica, in baza Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.2022/04/29
HCL 19/2022privind Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 cu rata inflatiei de 5,1%2022/04/29
HCL 18/2022privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie – iunie 20222022/04/29
HCL 17/2022privind acordul Consiliului Local Glodeanu Silistea pentru utilizarea drumului de exploatare ce aparține domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea în vederea implementării proiectului ,,Conducta de amestec de la sonda 22 Brăgăreasa la Parc 5 Grindu”2022/03/31
HCL 16/2022privind Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, Judetul Buzau.2022/03/31
HCL 15/2022privind Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Construire sala de sport școlară, sat Glodeanu Siliștea, comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzău”2022/03/31
HCL 14/2022privind Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 9/22.02.2006, privind insusirea de catre consiliul local a listei cu unele terenuri intravilane, a unui spatiu construit din satul Vacareasca si trecerea  acestora in domeniul privat al comunei Glodeanu Silistea.2022/03/31
HCL 13/2022privind Aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Glodeanu Silistea pentru perioada 2021-20272022/03/31
HCL 12/2022privind Solicitarea preluarii in administrarea Consiliului local Glodeanu Silistea a unor sectoare de drum aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau.2022/03/31
HCL 11/2022privind Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Glodeanu Siliștea, prin concesiune.2022/03/31
HCL 10/2022privind Aprobarea asigurarii continuitatii serviciului/activitatilor licentiate aferente Contractului de concesiune nr. 1079 din 26.02.2010, cu modificarile ulterioare, a serviciilor publice de salubrizare a Comunei Glodeanu Silistea, pana la preluarea acestora de catre un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, incepand cu data de 01.04.20222022/03/31
HCL 9/2022privind Aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local al Comunei Glodeanu Silistea, inregistrat la data de 31 decembrie 20212022/03/31
HCL 8/2022privind Aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20222022/03/31
HCL 7/2022privind Modificarea Hotararii consiliului local nr. 34/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului ,,MODERNIZARE DRUMURI RURALE (SATESTI) IN INTRAVILANUL COMUNEI GLODEANU SILISTEA – SATELE GLODEANU SILISTEA, COTORCA SI SATU NOU, JUDETUL BUZAU’’ – rest de executat, in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii,,Anghel Saligny’’.2022/02/10
HCL 6/2022privind Aprobarea scutirii de la plata unor impozite locale ale domnului Constantin Dumitru, in baza Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. 2022/02/10
HCL 5/2022privind Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Glodeanu Silistea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009’’2022/02/10
HCL 4/2022privind Aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20222022/02/10
HCL 3/2022privind Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul scolar 2022-20232022/01/31
HCL 2/2022privind Predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administatiei prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI SA’’ a aplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 20399, nr. cf.20399) comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,,Construire Sala de Sport in sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”2022/01/31
HCL 1/2022privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie -martie 20222022/01/31
HCL 44/2021privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.2021/12/24
HCL 43/2021privind Aprobarea rectificarii VI a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20212021/12/24
HCL 42/2021privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20222021/12/17
HCL 41/2021privind Aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau pentru anul 20222021/12/17
HCL 40/2021privind Aprobarea rectificarii V a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20212021/12/17
HCL 39/2021privind Aprobarea rectificarii IV a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20212021/11/16
HCL 29/2021privind Punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a suprafetei de 2.500 mp din domeniul privat al comunei Glodeanu Silistea pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru autor def. Moldoveanu Gheorghe cu mostenitor Radulescu Sorin-Gabriel2021/09/30
HCL 28/2021privind Aprobarea Planului urbanistic zonal ,,Constructii pentru compostare gunoi, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/09/30
HCL 27/2021privind Alocarea unei sume de bani pentru premierea doamnei Lungeanu Anica si a domnului Sandu Cristea, locuitorii comunei, cu ocazia implinirii varstei de 100 ani2021/09/30
HCL 26/2021privind Insusirea alegerii delegatilor satesti pentru satele Casota si Satu Nou in Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea2021/09/30
HCL 25/2021privind Aprobarea rectificarii II a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea , judetul Buzau, pentru anul 20212021/09/30
HCL 24/2021privind Aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea , judetul Buzau, pentru anul 20212021/08/30
HCL 23/2021privind Inceperea demersurilor in legatura cu organizarea alegerii delegatilor satesti in satele Casota si Satu Nou, apartinatoare comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/07/30
HCL 22/2021privind Aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari, din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Glodeanu Silistea, anul scolar 2020-20212021/07/30
HCL 21/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  iulie-septembrie 2021 2021/07/30
HCL 20/2021privind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Silistea, in dosarul nr. 1332/114/20212021/06/30
HCL 19/2021privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in suma de 30.000lei de la bugetul propriu al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, catre Serviciul Apa-Canal al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2021/05/28
HCL 18/2021privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202021/05/28
HCL 17/2021privind Amplasarea statiilor publice de transport in comun existente pe teritoriul UAT Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/04/22
HCL 16/2021privind Aprobarea amplasamentelor pentru depozitarea gunoiului de grajd si a deseurilor provenite din demolarea constructiilor2021/04/22
HCL 15/2021privind Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO Buzau 2009’’ la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2021/04/22
HCL 14/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 20212021/04/22
HCL 13/2021privind Aprobarea bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20212021/04/22
HCL 12/2021prvind Angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Silistea, pentru redactare plangere contraventionala, reprezentare juridica2021/03/31
HCL 11/2021privind Modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/31
HCL 10/2021privind Aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/31
HCL 9/2021privind Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-20232021/03/31
HCL 8/2021privind Amplasarea unei statii publice pentru transportul public judetean in satul Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/31
HCL 7/2021privind Modificarea tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/03/31
HCL 6/2021privind Inchirierea pajistilor in suprafata de 49,31 ha, aflate in proprietatea privata a comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2021/02/26
HCL 5/2021privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2021/02/26
HCL 4/2021privind Utilizarea excedentului din venituri proprii si subventii inregistrat la 31.12.20202021/02/26
HCL 3/2021privind Desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Glodeanu Silistea2021/01/29
HCL 2/2021privind Modificarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea2021/01/29
HCL 1/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 20212021/01/29
HCL 32/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20212020/12/22
HCL 31/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preunuversitar de stat de pe raza UAT Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul scolar 2021-20222020/12/22
HCL 30/2020privind aprobarea rectificarea a  V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/12/22
HCL 29/2020privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP)”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Siliştea, Judetul Buzău”2020/11/27
HCL 28/2020cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Silistea, Judetul Buzau”2020/11/27
HCL 27/2020privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare2020/11/27
HCL 26/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Glodeanu Silistea, de catre operatorul serviciului public ,,APA-CANAL GLODEANU SILISTEA”                       2020/11/27
HCL 25/2020privind darea in administrare si exploatare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare si sistemele de utilitate publica utilizate – sistemele de alimentare cu apa si de canalizare – catre serviciul ,,APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 24/2020privind aprobarea cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 23/2020privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 22/2020privind aprobarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului si serviciilor din subordinea consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 21/2020privind modificarea unei hotarari a consiliului local Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 20/2020privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/11/27
HCL 19/2020privind aprobarea rectificarii a IV-a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/11/10
HCL 18/2020privind aprobarea rectificarii a III-a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/11/10
HCL 17/2020privind alegerea viceprimarului comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/10/30
HCL 16/2020privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Glodeanu Silistea, judetul Buzau pe principalele domenii de activitate 2020/10/30
HCL 15/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 20202020/10/30
HCL 14/2020privind aprobarea rectificarii II a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/08/31
HCL 13/2020privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale UAT Comuna Glodeanu Silistea in dosarul nr. 1548/114/20202020/08/31
HCL 12/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – octombrie 20202020/08/31
HCL 11/2020privind insusirea variantei finale a proiectului  de stema al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2020/07/31
HCL 10/2020privind aprobarea Programului de achizitii publice al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/07/31
HCL 9/2020privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20192020/06/30
HCL 8/2020privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009” la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2020/06/30
HCL 7/2020privind acordul Consiliului Local Glodeanu Silistea pentru utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce apartin domeniului public si privat al comunei Glodeanu Silistea in vederea implementarii proiectului ,,Construire retea fibra optica subterana si aeriana in judetul Buzau2020/05/29
HCL 6/2020privind aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20202020/05/29
HCL 5/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/05/29
HCL 4/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20202020/02/20
HCL 3/2020privind aprobarea infiintarii, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al UAT Glodeanu Silistea, jud. Buzau, in conformitate cu OMAI nr. 75/20192020/01/31
HCL 2/2020privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2020/01/31
HCL 1/2020privind aprobarea utilizării excedentului din bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, înregistrat la data de 31 decembrie 20192020/01/31
HCL 36/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20202019/12/24
HCL 35/2019pentru aprobarea actului aditional nr. 1/2019, la contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, nr. 1079/26.02.20102019/12/24
HCL 34/2019privind aprobarea modificării tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/12/24
HCL 33/2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T., comuna Glodeanu Silistea, județul Buzău, pentru anul școlar 2020-20212019/12/24
HCL 32/2019privind aprobarea rectificarii a V-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 2019.2019/12/24
HCL 31/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019 – februarie 20202019/12/24
HCL 30/2019privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2019/11/29
HCL 29/2019privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- „Construire hala procesare soia cu anexe (13 silozuri) satul Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”2019/11/29
HCL 28/2019privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/11/29
HCL 27/2019privind aprobarea rectificarii a III-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/10/29
HCL 26/2019privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-ecomnomici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou, judetul Buzau”2019/10/11
HCL 25/2019pentru aprobarea modificarii unor Hotarari ale Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/10/11
HCL 24/2019privind aprobarea rectificarii a II-a a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/10/11
HCL 23/2019pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea nr.16 din 31.07.2019, privind aprobarea utilizării excedentului din bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, înregistrat la data de 31 decembrie 20182019/10/11
HCL 22/2019privind propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate2019/09/30
HCL 21/2019privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău2019/09/30
HCL 20/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2019/09/30
HCL 19/2019privind aprobarea rectificarii I a bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 20192019/09/30
HCL 18/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie 2019 – noiembrie 20192019/09/30
HCL 15/2019privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182019/07/02
HCL 14/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/07/02
HCL 13/2019privind modificarea HCL nr. 33/14.11.2018 privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/05/10
HCL 12/2019privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20192019/04/23
HCL 11/2019privind modificarea si completarea HCL  nr. 32 / 14.11.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/03/29
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei2019/03/29
HCL 9/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2019 – mai 20192019/03/29
HCL 8/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20192019/02/28
HCL 7/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2019-20202019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea actualizarii Devizului general si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2019/02/28
HCL 5/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Anexa – atelier Glodeanu Silistea”2019/02/28
HCL 4/2019privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Carligu Mare2019/02/28
HCL 3/2019privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20192019/01/22
HCL 2/2019privind inregistrarea Primariei comunei Glodeanu Silistea in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand contul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line2019/01/22
HCL 1/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 19/31.07.2009 privind organizarea si functionarea serviciului public de salubrizare al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2019/01/22
HCL 39/2018privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20192018/12/20
HCL 38/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Glodeanu Silistea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent2018/12/20
HCL 37/2018privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/20
HCL 36/2018privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/12/14
HCL 35/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2018 – februarie 20192018/12/14
HCL 35/2018privind modificarea HCL nr. 32/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/29
HCL 34/2018privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/11/29
HCL 33/2018privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului situat in sat Glodeanu Silistea (nr. cadastral 21737, nr. cf. 21737), com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/14
HCL 32/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire si dotare Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/11/14
HCL 31/2018privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/10/31
HCL 30/2018privind modificarea si completarea HCL nr. 5/2018, privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/10/31
HCL 29/2018privind valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune apartinand domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/10/31
HCL 28/2018privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/09/28
HCL 27/2018privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/09/28
HCL 26/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii 2018/08/31
HCL 25/2018privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si de aprobarea acordului de parteneriat Proiect „Constructii gradinite regiunea SUD-EST” cod Mysmis 125154 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale – Prioritatea de investitii 10.1 Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI2018/08/13
HCL 24/2018prvind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, in anul 20182018/07/20
HCL 23/2018privind infiintarea si organizarea serviciului „APA-CANAL GLODEANU SILISTEA” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/07/20
HCL 22/2018privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spatiu din Sala de festivitati Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/29
HCL 21/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Statie de tratare a apei, sat Vacareasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2018/06/29
HCL 20/2018privind aprobarea organigramei  si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea si pentru serviciile din subordinea  Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea2018/06/29
HCL 18/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/06/13
HCL 17/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2018 – august 20182018/06/13
HCL 16/2018privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20172018/05/31
HCL 15/2018privind asocierea in participatiune  a Consiliului local Glodeanu Silistea si un investitor selectat pentru infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile pe pajistile comunale2018/04/27
HCL 14/2018privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/04/27
HCL 13/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182018/03/29
HCL 12/2018privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciilor publice de salubrizare a comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea utilizarii excedentului din venituri proprii si subventii inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/03/29
HCL 10/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2018 – mai 20182018/03/29
HCL 9/2018privind aprobarea sumei de 15.000lei pentru finantarea Asociatiei sportive  FC Glodeanu Silistea2018/02/28
HCL 8/2018privind aprobarea documentatiei PUZ – Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, com. Glodeanu Silistea2018/02/28
HCL 7/2018privind aprobarea inchirierii pasunilor din propietatea privata a comunei Glodeanu Silistea2018/02/28
HCL 6/2018privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20182018/02/16
HCL 5/2018privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20172018/02/16
HCL 4/2018privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul scoar 2018-20192018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al Comunei Glodeanu Silistea2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20182018/01/31
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare la 31.12.20172018/01/10
HCL 40/2017privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20182017/12/27
HCL 39/2017privind aprobarea utilizarii excedentului inregistrat la data de 31 decembrie 20162017/12/27
HCL 38/2017privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 20182017/12/18
HCL 37/2017privind aprobarea rectificarii VI a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/12/18
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2017 – februarie 20182017/12/18
HCL 35/2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitarea finisajelor si a instalatiilor sanitare la doua incaperi aferente  Dispensarului  uman din sat Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/29
HCL 34/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Sala educatie fizica scolara” in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/11/29
HCL 33/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Camin cultural” din satul Glodeanu Silistea2017/11/29
HCL 32/2017privind aprobarea demolarii constructiei „Sala gimnastica Glodeanu Silistea”2017/11/29
HCL 31/2017privind predarea cadre MDRAP si Fondurilor Europene prin Comisia Nationala de Investitii „CNI” SA, a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Camin cultural in satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/11/29
HCL 30/2017privind aprobarea demolarii constructiei in care a functionat  remiza PSI si anexe2017/11/29
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii V a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/11/29
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii IV a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/10/31
HCL 27/2017privind implementarea proiectului „Construire teren multisport cu gazon sintetic, satul Cotorca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/10/19
HCL 26/2017privind aprobarea Strategiei pentru  dezvoltarea locala a UAT Comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru perioada 2014-20202017/10/19
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii III a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/09/29
HCL 24/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2017 – noiembrie 20172017/09/29
HCL 23/2017privind aprobarea rectificarii II a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/08/31
HCL 22/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau2017/07/31
HCL 20/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/07/31
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii I a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/07/31
HCL 21/2017privind organizarea zilei comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau in anul 20172017/07/21
HCL 18/2017privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Dispensar uman cu locuinte de serviciu la etaj, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/06/30
HCL 17/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iunie 2017 – august 20172017/06/30
HCL 16/2017privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau, pentru anul 20162017/05/31
HCL 15/2017privind aprobarea documentatiei  PUZ – „Construire ferma porci – extravilan satul Glodeanu Silistea, comuna Glodeanu Silistea”2017/04/28
HCL 14/2017privind aprobarea Planului de paza al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/04/28
HCL 13/2017privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, jud. Buzau pentru anul 20172017/03/30
HCL 12/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada martie 2017 – mai 20172017/03/30
HCL 11/2017privind alocarea sumei de 25.000lei pentru finantarea Asociatiei sportiva FC Glodeanu Silistea2017/02/28
HCL 10/2017privind aprobarea casarii Autospecialei de pompieri2017/02/28
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Glodeanu Silistea,jud. Buzau”2017/02/28
HCL 8/2017privind aprobarea executiei suplimentare de lucrari in cadrul proiectului „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/02/28
HCL 7/2017privind aprobarea reprezentarii comunei Glodeanu Silistea in instanta, prin avocat, in proces cu Mihalache Aurel2017/02/28
HCL 6/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii2017/01/31
HCL 5/2017privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer2017/01/31
HCL 4/2017privind aprobarea Strategiei de contractare si Programul de achizitii publice a Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20172017/01/31
HCL 3/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou”2017/01/31
HCL 2/2017privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul „Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, jud. Buzau”2017/01/31
HCL 1/2017privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunea dezvoltare la 31.12.20162017/01/01