Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
Proiect 20/2024privind Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, începând cu data de 1 iunie 20242024/05/28
Proiect 19/2024privind Constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bănică Dan-Viorel2024/05/28
Proiect 18/2024privind Organizarea și funcționarea serviciului de utilități publice – serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – al Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău2024/05/28
Proiect 17/2024privind Stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociațieide Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’ la care Comuna Glodeanu Siliștea este membru asociat2024/05/28
Proiect 16/2024privind Aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, pentru anul 20232024/05/22
Proiect 15/2024privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’ privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIPREP)2024/04/19
Proiect 14/2024privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului Comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009’’cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare2024/04/19
Proiect 13/2024privind Alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 20242024/03/28
Proiect 11/2024privind Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Siliştea2024/02/28
Proiect 10/2024privind Modificarea Hotărârii Consiliului local  nr. 43/27.12.2023, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul fiscal  20242024/02/28
Proiect 9/2024privind acordul de participare în cadrul programului de finantare si acordul privind asigurarea şi susţinerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanţarea acordată de AFM şi a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna Glodeanu-Siliștea, județul Buzău”2024/02/26
Proiect 8/2024privind Aprobarea Programul de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea pentru anul 20242024/02/26
Proiect 7/2024privind Aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat2024/02/26
Proiect 6/2024privind aprobarea participarii UAT comuna Glodeanu Silistea la Programul National multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si reglementarilor locale de urbanism2024/01/26
Proiect 5/2024privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.2024/01/09
Proiect 4/2024privind Aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2024/01/09
Proiect 3/2024privind Aprobarea utilizarii excedentului din bugetul local al Comunei Glodeanu Silistea, inregistrat la data de 31 decembrie 20232024/01/08
Proiect 2/2024privind Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20242024/01/08
Proiect 1/2024privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20242024/01/05
Proiect 44/2023 privind Stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Glodeanu Siliștea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 20092023/12/05
Proiect 42/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20242023/12/05
Proiect 41/2023 privind Rectificarea V a bugetului local al Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau2023/10/24
Proiect 39/2023 privind Aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Buzău și U.A.T. Comuna Glodeanu Siliștea beneficiară a proiectului ,,Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din Județul Buzău’’, finanțat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, constructie și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/24
Proiect 38/2023 privind Aprobarea rectificării IV a bugetului local al Comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, pentru anul 20232023/10/24
Proiect 37/2023 privind Aprobarea amplasamentelor pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor provenite din construcții și demolări în comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzău2023/09/27
Proiect 36/2023 privind Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni2023/09/27
Proiect 35/2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia „REALIZARE LUCRARI DE EXECUTIE TROTUARE IN SATELE COTORCA SI SATU NOU, COMUNA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU”2023/08/29
Proiect 34/2023 privind Solicitarea preluării în administrarea consiliului local Glodeanu Siliștea a unor sectoare de drum aflate in administrarea Consiliului Județean Buzau 2023/08/29
Proiect 33/2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “REABILITARE IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA VACAREASCA, COMUNA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU” finantat prin Planul National de Redresare si rezilienta, Componenta C10-Fondul local, Investitia I.3 – Reabilitare moderata a cladirii publice pentru a imbunatatii furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale2023/08/29
Proiect 32/2023 privind Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie – D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Renovarea energetica a 2 blocuri de locuinte din Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”, finantat prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVARII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cat si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii  2023/08/29
Proiect 31/2023 privind Organizarea zilei comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău, ediția a VIII-a, anul 20232023/08/10
Proiect 30/2023 privind Neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027.2023/08/10
Proiect 29/2023 privind Aprobarea preturilor la apa potabila produsa, transportata si distribuita si a tarifelor la canalizare-epurare pentru Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare2023/06/23
Proiect 28/2023 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’2023/06/23
Proiect 27/2023 privind Aprobarea aderarii comunei Glodeanu Silistea la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS – ASPA IVETS, stabilirea imputernicitului in Adunarea Generala a a asociatiei, precum si aprobarea cotizatiilor2023/06/09
Proiect 25/2023 privind Implementarea proiectului ,,AMENAJARE TEREN DE SPORT IN LOCALITATEA GLODEANU SILISTEA, JUDETUL BUZAU’’2023/06/08
Proiect 24/2023 privind Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie – septembrie 20232023/06/07
Proiect 4/2023 privind Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 20232023/01/04
Proiect 4/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 2020.2020/02/14